Havnens historie

1903 Lovforslaget om bygning af Skagen Havn vedtages

I generationer diskuterede politikere, vandbygningseksperter og fiskere hvor der skulle sættes ind med nye havnebyggerier i Jylland. En kommission arbejdede det meste af 1880'erne og varslede bl.a. med forslag til en dobbelthavn ved Skagen, projekteret af overtoldinspektør Holm. Han forestillede sig havnen som et stort bassin i terrænet mellem Det Hvide Fyr og Det Grå Fyr og forbundet til såvel Kattegat som Skagerrak af kanaler.

I mellemtiden øgede fiskerne fra Skagen presset på indenrigsministeren, hvilket førte frem til et nyt havneprojekt, udarbejdet af ingeniør Berg.

Senere fantaserede man også om en øhavn ved Skagen og flere andre vidtløftige konstruktioner, men det blev Bergs projekt fra 1888, der i princippet kom til at ligge til grund for vedtagelsen i Rigsdagen den 23. april 1903.

1904 Havnebyggeriet starter

Licitationen over havneanlægget blev afholdt den 26. januar 1904.

På vandbygningsvæsenets kontor åbnede man de indkomne tilbud på anlægget af en fiskerihavn ved Skagen. Det laveste tilbud var fra Gunnarson & Søn og Elzelingen og lød på 1.430.283 kr. og 3 øre. Dermed vandt de licitationen. Arbejdet med havnebyggeriet gik så småt i gang i februar 1904.

Havneanlægget blev placeret på Sønderstrand lige ud for byen. To moler gik fra kysten ud over revlerne med en afstand på knap 500 meter. Ydermolerne løb sammen, dannede en 60 meter bred indsejling og skabte et vandareal på knap 160.000 m2. Bassinet blev delt af to tværmoler, en vestlig, der var godt 300 m lang og en kortere østlig på 45 m. Mellem yder- og inderhavn var der en indsejling på 40 m bredde. Vanddybden var 3-4 m. Alt imens selve havnebyggeriet var i gang, blev der også arbejdet med at opfører havnemesterboligen, fiskepakhusene og Hack Kampmanns toldbygning.

1907 Havnen indvies af Kong Frederik VIII

Havnen var allerede taget i brug den 19. november 1907, da kanonbåden "Krieger" på kong Frederik d. 8's signal kunne springe båndet mellem molehovederne, hvorved havnen officielt blev åbnet. Byen var spækket med flag og også de navnkundige skagenskunstnere bidrog til festlighederne. På havnen havde marinemaleren Carl Locher rejst en imponerende æresport dekoreret med sildegarn og dobbere

1908 De første fire fiskepakhuse er klar til brug

Skitserne til pakhusene blev bearbejdet af arkitekten Thorvald Bindesbøll.

De første 4 pakhuse på havnen var klar til brug i maj måned 1908, nemlig dem, der ligger på Fiskehuskajen. Staten var bygherre for de første fiskepakhuse, hvor lejen blev sat til 300 kr. årlig.

1932 Havnens 25 års jubilæum

Havnens 25 års jubilæum den 19. november 1932 blev markeret enkelt og værdigt. Skolebørnene havde fri og den sidste auktion blev gennemført kl. 10.00 så alle kunne deltage i festlighederne.

Stadsdyrlæge Hansen gik i spidsen for hornorkesteret og foran havnemesterboligen holdt Stauning og trafikminister Friis Skotte taler.

Dagens store clou var afsløringen af Anne Marie Carl Nielsens statue af Fiskeren og Redningsmanden. Fra starten var der stor opbakning til projektet blandt byens beboere, men pludselig vendte stemningen. Man opdagede, at modellen til statuen var en fisker fra Hanstholm, C.C. Harboe, en gæv mand, der i øvrigt for længst havde sat livet til på havet. Nogen fandt det også kritisabelt, at statuen oprindeligt var skabt til et helt andet formål, nemlig som bifigur på rytterstatuen foran Christiansborg. Stemningen var til sidst så oppisket, at opstillingen måtte ske under politibeskyttelse. Med tiden forligede skagboerne sig dog med den markante figur.

1935-1938 Havnen udvider mod øst

Fra 1930 blev vinterfiskeriet gradvist lagt om. De storkuttere, der om sommeren fiskede på Doggerbanke, var slået ind på trawlfiskeri efter sild. Dette fiskeri viste sig særdeles lønsomt, og man forventede så stor tilgang til fiskeriet, at en udvidelse af havnen mod øst var påkrævet.

I februar 1935 gav trafikminister Friis Skotte besked om, at der var afsat 900.000 kr. til udvidelsen af Skagen Havn mod øst. Projektet drejede sig om et bassin på 100 x 200 meter, 4½ meter dybt og specielt beregnet på fiskere, der skulle oplosse fangst.

1938 Ny auktionshal

I 1938 blev auktionshallen færdig. Den var 100 m lang og 12 m bred og bygget af entreprenør Bodilsen. Hallen havde ovenlys og syv telefonbokse.

De fleste af fiskernes redskabshuse blev anbragt øst for den nye havneudvidelse. Pakkassefabrikken blev bevaret tæt på havnebassinet og der blev opført er hårdt tiltrængt opholdsrum for havnens arbejdere.

1951-1957 Havnen udvider mod vest

Næppe var øst bassinet indviet i 1937 før udvidelsen af havnen mod vest kom på dagsordenen.

Rigsdagen vedtog i 1943 projektet til 7 millioner kr., men den tyske besættelse af landet hindrede virkeliggørelsen. Nye diplomatiske krumspring måtte til i efterkrigsårene for atter at få trafikminister S.P. Larsen transporteret til Skagen, så han ved selvsyn kunne se de fortvivlede pladsforhold i Skagen Havn. Bevillingen fulgte året efter og i 1952 kunne man starte byggeriet, der var budgetteret til 11 millioner kr.

Vest udvidelsen fordoblede omtrent havnens kapacitet.

Ved afslutningen af byggeriet fremstod Skagen Havn som den mest moderne fiskerihavn overhovedet. Landarealet var blevet udvidet med 90.000 m2, vandarealet øget med 70.000 m2, 1200 meter kaj og et nyt bassin til bundgarnsfiskerne var etableret.

1964-1979 anden udvidelse mod øst

I løbet af 1960'erne kulminerede fiskeriet for så vidt angår antallet af fiskefartøjer. Mere end 400 kuttere var da hjemmehørende i Skagen, og man byggede en ny auktionshal mellem auktionskontoret og fiskerikontrollens bygning.

1964 startede man på den næste øst udvidelse af Skagen Havn. Der var afsat 35 millioner kr. til projektet, som med 2½ kilometer kaj ville øge vandarealet med 14 ha og landarealet med 120 ha.

Den foreløbig sidste havneudvidelse – atter mod øst – var afsluttet i 1979.

1985 Uddybning ind til Auktionsbassin

Uddybningen var fra indsejlingen i Yder Forhavnsbassin og helt hen langs med Gl. Pier og auktionshal 1 i Auktionsbassinet, det hele uddybes til 7 meters dybde.

1991 Uddybning i Vesthavnen

Vestre bassin og Mellembassinet uddybes til 6 meters dybde.

1993 Uddybning i Vesthavnen og Østbassin 1

Mellembassinet i Vesthavnen uddybes til 7 m og del af Østbassin ved Fragtkajen uddybes til 8,5 m

2001 Skagen Havn blev kommunal selvstyrende havn

Staten solgte ud at de statslige havne rundt om i landet og Skagen Havn blev solgt til Skagen Kommune i 2001.

2005 Uddybning af Østbassin 2

Skagen Havn byggede 300 meter ny kaj til 9 meters vandybde i den yderste del af Østbassin 2.

Pris lød på 12.5 mio. kr.

2006 Havnen bygger nyt trawltræk areal

Vodbindere og fiskere havde længe efterlyst steder, hvor de kunne arbejde med deres trawl. I 2006 byggede Skagen Havn et helt nyt trawltrækareal ved opfyldning og kunne nu tilbyde vodbindere og fiskere de bedst mulige forhold.

Strækningen er 138 meter og arealet på 4.000 m2.

2007 Østbassin 1 uddybes til 8 meter

Skagen Pelagic A/S bygger hel ny fabrik på Tobiskajen med direkte ind pumpning af fisk og i takt med at der bygges nye store fiskeskibe med større dybdegang, må Skagen Havn i gang med uddybning og ny kaj som kan klare den dybde.

Projektarbejdet begyndte i januar 2007 og omfattede 300 meter nye kajer og en vanddybde på 8 meter. Projektet blev færdig august 2007.

Pris 16,4 mio.

2007 Karstensens Skibsværft bygger ny tørdok

I februar 2006 gik Karstensens Skibsværft i gang med at bygge ny tørdok, som blev 135 m lang og 25 m bred. Bundpladen ligger i 6,5 til 8,5 m under vandspejlet. Tørdokken kan modtage skibe på indtil 8.000 ton. Tørdokken blev placeret mellem Pier 3 og Pier 4 og Skagen Havn skulle bygge den nye 135 meter kaj, med en vandybde på 8 meter. Hele projektet stod færdigt i 2007.

Prisen på den nye kaj var 13. mio. kr.

2006-2007 Havnen udvider atter mod vest med 110.000 m2 landareal

I efteråret 2006 gik man i gang med endnu en udvidelse af Skagen Havn. Hovedentreprenørerne var Per Aarsleff A/S og VG Entreprenør A/S, som tog sig af det omfattende arbejde med stensætning og opbygning af bølgeskærm, og Rohde Nielsen A/S som fik entreprisen bestående af indpumpning af sand til det 110.000m2 store landareal. I alt skulle der indpumpes 800.000 m3 sand, som man hentede på Skagens rev godt 3 sømil fra havnen.

Pris 70 mio. kr.

Opstart november 2006. Sandindvinding og Stenkastningsarbejder blev færdige juli 2007.

Første del af byggemodningen stod færdig i december 2007.

2007 Havnens 100 års jubilæum

Kronprins Frederik stod for åbningen af havnens 100 års jubilæum, den 11. juli 2007. Åbningen skete på trappen ved Havnemesterboligen – eksakt samme sted som Kronprinsens tipoldefar Kong Frederik den VIII i 1907 indviede Skagens første havn. Der blev til jubilæet også lavet en kopi at Carl Lochers Port fra 1907, som blev rejst ved indgangen til den nyrenoverede Havneplads. Jubilæet strakte sig fra juni og helt til september med forskellige arrangementer, Jubilæumsudstilling Skagen Havn 100 år i film og billeder, indvielse af Pelagic Skagen A/S, Dexia FARR 40 Skagen Race, officiel indvielse af den nye havneudvidelse, præsentation af Skagen Havn 100 års jubilæumsbog og meget mere.

Som afslutning på jubilæet holdt havnen en stor fest for alle havnens virksomheder og sildebord for hele byen.

2008 Etablering af fisketerminal

I 2006 bestilte havnen rådgivningsfirmaet Rambøll til at fortage en analyse til "optimering af auktionshal 2", det blev startskuddet til den nye fisketerminal. I september 2007 gik byggeriet i gang, den gamle auktionshal blev total renoveret, indvendig og udvendig. Helt nyt køleanlæg blev opsat, 2 nye sluser med hurtigporte blev bygget, for at sikre en stabil lav temperatur, en såkaldt ubrudt kølekæde.

April 2008 stod den ny fisketerminal klar til brug.

Projektet modtog støtte fra EU under FIUF ordningen

2009 Ny Kaj i Ydre Forhavnsbassin

Maj 2008 gik arbejdet i gang, hovedentreprenør på arbejdet var C.G. Jensen.

Opgaven var at bygge en 170 meter ny kaj med en vanddybde på 9 meter og en 20 meter bred ro-ro rampe til kørende gods. Kajen blev bygget med 5000 m2 kajareal til midlertidig oplægning af gods mv. og ligger i direkte tilknytning til 90.000 m2 erhvervsarealer.

2010 Østbassin 1 uddybes til 9 meter

Fiskeskibene bliver stadig større og kan laste enorme mængder af fisk og de største skibe har, når de er fuld lastede, en dybdegang på 8,5 m, så havnen blev endnu en gang nødt til at uddybe Østbassin 1, denne gang til 9 meters vanddybde. Maj 2010 gik uddybningen i gang.

2013-2015 Nye ydermoler og 600 meter kaj med 11 meters vanddybde.

Skagen Havn er pt. i gang med en havneudvidelse, der vil betyde en forøgelse af havnens vandarealer, nye ydermoler og kajer.

Havneudvidelsesprojektet omfatter b.l.a.:

  • Minimum 12 meter vanddybde i indsejlingen og 11 meter ved kaj
  • Indsejlingsbredde 250+ meter
  • 1,5 kilometer nye ydermoler. Der bruges i alt 525.000 ton sten til ydermolerne, som er op til 80 meter bredde på havbunden
  • I alt 600 meter ny kaj

Entreprise sum på 226 millioner kroner.
Opstart august 2013.
Færdiggørelse primo 2015.

2014-2015 Tankterminal

I efteråret 2014 valgte Skagen Havn, Skanda A/S som bygherrer til etablering af en tankterminal til bunkerolie.
Tankterminalen er den største, der er bygget i Danmarks de seneste 20 år.

2021 Havneudvidelse etape 3

Det primære formål med etape 3 er at skabe endnu større og bedre rammer for et af Skagen Havns kerne-forretningsområder: Fiskeri, fiskeindustri og følgeerhverv.
190.000 m2 nyt landareal – heraf 155.000 m2 til udlejning og 1050 meter ny kaj.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk