3. SKIBSANLØB

3.1.   Skibsafgift almindelige bestemmelser

Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Skagen Havn, betales en afgift (skibsafgift) for at henligge i Havnen. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør.

Skibsafgiften beregnes af skibets samlede hele bruttotonnage (BT), enten pr. anløb eller pr. måned. Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli 1994.

Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften dækker skibets henliggende i 7 dage, regnet fra ankomstdagen.

Et skib anses for at være ankommet efter den første trosse er sat på pullert (kajen). Et skib anses for at være afgået efter sidste trosse har sluppet kajen.

Henligger skibe eller flydende materiel mere end 1 uge, betales der pladsafgift for den næste 2 ugers periode, og følgende perioder i stedet for skibsafgift.

Se kapitel 4. pladsafgift.

Der betales til enhver tid afgift i henhold til den kondition skibet anløber havnen med. 

3.2.   Skibsafgifter beregningsgrundlag/ takster

Skibsafgiften betales efter rederiets valg enten som en enkelt afgift eller som månedsafgift.

  a.  2,98 kr. bruttoton (BT)/DEPL. Ton for hvert anløb. (Dog minimum 1.000 kr.).  
  b.  14,21 kr. bruttoton (BT) som en månedsafgift. (Dog minimum 2.075,75 kr.).
  c.  For ikke kommercielle dykker / lystfisker fartøjer under 100 BT betales 118,29 kr. pr. døgn.
  d.  For joller som har plads ved havnens bådebroer betales en årlig leje på 2.927,98 kr.

Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalendermåneds start, og afregnes forud. Anmodes der om overgang til månedsafgift, efter den pågældende måned er startet betales der for en hel måned.

3.3.  Skibsafgift døgntakst

Af skibe som ikke laster, losser eller anløber jf. kap 3,2 c - e kan der efter eget valg enten betales skibsafgift jf. kap. 3.2 a., eller betales en skibsafgift pr. påbegyndt døgn efter ankomsttidspunktet. 

Døgntakst 0,94 kr. bruttoton (BT)/DEPL. Ton for hvert anløb. (Dog minimum 1.000 kr.).  

3.4.  Super Yachts

Lystfartøjer større end 500 brutto ton (BT) betaler skibsafgift som erhvervsfartøjer i kap. 3.2 a.

3.5.  Offshore - rigge mv.

Af alle offshore - rigge og tilsvarende konstruktioner, skal havnen kontaktes for pris. 

3.6.  ISPS-afgift

ISPS-afgift enkeltanløb og pladsafgift:    0,26 kr./BT/periode. Dog max. 17.000 kr.

ISPS-afgift månedsafgift:    1,24 kr./BT      

ISPS-afgiften dækker en vis del af omkostningerne i forbindelse med ISPS kodens (International Ship and Port Facility Security Code) implementering og drift.

ISPS-afgift betales af alle fartøjer som er omfattet af ISPS koden (Fragtskibe og mobile boreenheder i international fart, der har en tonnage større end 500, samt alle passagerskibe). 

3.7.  Beredskabsafgift – isbrydning

I henhold til Lov om Beredskab for isbrydning nr. 1344 af 09-10-2019 opkræves en statslig beredskabsafgift pr ton gods for alle godsmængder, som lastes eller losses over kaj i danske havne.  

Beredskabsafgift:       0,05 kr. pr. ton gods..

3.8  Pæletræks prøve afgift

Fartøjer mellem 0-30 tons pæletræk                 1.553,43 kr.

Fartøjer mellem 31-50 tons pæletræk               4.660,30 kr.

3.9  Fritagelser

Fritaget for skibsafgift er:

  1. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havne og losser fisk mv., som ikke er egen fangst. 

  2. Skibe, hvor anløbet varer under 10 timer, og hvor formålet alene er bunkring af brændstof, som der er betalt vareafgift af jf. kap. 5. Under bunkring er det tilladt at modtage proviant, skifte besætning og få udført mindre tekniske serviceopgaver.

  3. Skibe, der udelukkende ind– eller udfører varer og materiel til Skagen Havns eget brug, samt skibe, pramme og fartøjer der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning.

  4. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes, efter deres bestemmelse

  5. Skibe der tilhører Skagen Havn eller er i dennes tjeneste. 

  6. Skibbrudne og afsætning af syge

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk