5. VAREAFGIFT

5.1.  Vareafgift almindelige bestemmelser

Ved beregning af vareafgift gælder reglerne for nedenstående afsnit.

Vareafgifter betales for alle varer, der losses, indlades eller på anden måde landsættes i Skagen Havn. 

STS operationer i havn, hvor der udveksles last, ligestilles med vare over kaj.

Skibet eller dets herværende agent skal inden skibets afsejling indbetale vareafgiften til Skagen Havn. 
Skagen Havn kan dog mod et depositum, eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. 
I sådanne tilfælde skal vareopgørelsen være Skagen Havn i hænde senest 48 timer efter losningen eller lastningen er tilendebragt, medmindre andet er aftalt mellem skibets repræsentant og Skagen Havn.

Skagen Havn Godsangivelse anvend: https://www.skagenhavn.dk/dk/om-skagen-havn/betingelser-blanketter/indberetningsblanketter/skibs-og-godsangivelse

Er vareopgørelsen ikke Skagen Havn rettidigt i hænde, vil der blive påført et rykkergebyr på 300 kroner.

5.2.  Vareafgift/takster

a.  Hovedtakst:  16,81 kr pr. ton (Betales af alle varer der ikke er nævnt i pkt. 5.2. b-f)
b.  Gasolie:  17,58 kr. pr. ton
c.  Fiskemel:  10,73 kr. pr. ton
d.  Sten, sand og grus:  4,74 kr. pr. ton
e.  Containere:  209,39 kr. pr. enhed
f.  ISPS afgift containere:  9,31 kr. pr. enhed (Gælder både fyldte og tomme containere)

 5.3.  Fritagelse af vareafgift

Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last betinget at skibsføreren eller dennes herværende agent, i sin angivelse begærer at varerne er losset eller indladet uden betaling af vareafgift.

a.  Tomme containere, tom emballage og losse- og lastemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer.
b.  Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug
c.  Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst. 
d.  Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer.
e.  Post- og rejsegods
f.  Varer og materiel til havnens eget brug
g.  Varer, der midlertidigt oplosses, men atter indlades under samme ophold i havnen.
h.  For varer som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter oplosningen er undergået nogen forarbejdning, eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 6 måneder efter losningen. Anmodningen om fritagelse af vareafgift for videretransporterede partier, skal hvert tilfælde fremsættes over for Skagen Havn samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse mv. for specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive en erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående.

5.4.  Tilbagebetaling af vareafgift.

Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde:

Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan reguleringen finde sted efter på krav over for Skagen Havn, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen.

5.5.  Færger

Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Skagen Havn.

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk