14. Ansvar

Skagen Havn påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller opstilles i havnens pakhuse eller på havnens arealer. Skagen Havn påtager sig derudover ikke ansvar for skader, som godset måtte påføre tredjemand. Såfremt Skagen Havn måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er den, som ved sin disponering af godset har anbragt godset på Skagen Havns areal, og ejeren af godset solidarisk forpligtet til i samme omfang som føl ger af ovenstående at skadesløs holde Skagen Havn for ethvert krav - inklusive renter og omkostninger - som Skagen Havn pålægges at betale til tredjemand. Den, som lejeafgiften påhviler, er ansvarlig for enhver skade, som det oplagte gods måtte påføre havnens ejendom, medmindre andet er meddelt Havnevagten før oplægning. Dette ansvar afholder ikke Skagen Havn fra at holde vareejeren ansvarlig for samme skade. Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede pakhus ved godshåndtering, kørsel med truck, lastbil m.m. Skader skal omgående meddeles Skagen Havn.

14.1  Ansvarsfraskrivelse

Såfremt Skagen Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser, eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret som følger:

Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen – eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet.

Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR (Special Drawing Rights) for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det største beløb.

For så vidt hvad angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatning ikke overstige 10.000 SDR pr. enhed.

Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke.

Ved SDR forstås den i Sølovens §152. stk 2 omhandlende regneenhed. SDR omregnes til dansk mønt efter kursen den dag, hvor skaden konstateres.

14.2  Risici og dækningssummer

Følgende risici og dækningssummer er p.t. gældende:

Forsikret risiko:
Alle aktiviteter der kan henføres den sikrede virksomhed, herunder men ikke begrænset til: Havnedrift.

Dækning:

Erhvervs- og produktansvar for både tings- og personskade. Maximalt 25.000.000 DKK pr. skade

Heraf:

  • Fareafværgelse  1.000.000 DKK
  • Forureningsansvar  8.000.000 DKK
  • Behandling og bearbejdnings ansvar  2.000.000 DKK
  • Graveansvar  25.000.000 DKK
  • Arbejdsmaskiner  25.000.000 DKK
  • Ingrediens- /komponent skadedækning  25.000.000 DKK
  • Grundejeransvar  10.000.000 DKK

Alle forsikringssummer er angivet pr. skade

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk