9.  AFFALDSHÅNDTERING

9.1  Generelt

Skagen Havn har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelser omkring affaldshåndtering, etableret modtageordning for skibes driftsaffald.

Havnens affaldsplan kan ses på Skagen Havns hjemmeside www.skagenhavn.dk under ”Betingelser & Blanketter/Affaldsregulativ.

Der kan afgiftsfrit leveres driftsaffald, der modsvarer skibets art, størrelse og seneste anløbshavn. Ordningen benævnes ”No-special-fee”.

Aflevering skal medmindre andet aftales med havnevagten, finde sted indenfor serviceafdelingens normale arbejdstid.

9.2  Bestilling

Anmeldelsesformular sendes til havnevagten, Havnevagtvej 30, 9990 Skagen, eller sendes pr. e-mail til  
hv@skagenhavn.dk.

Affaldshåndteringen i lystbådehavnen varetages af Skagen Lystbådehavn,
tlf.nr. +45 9844 3341.

9.3  Affald ikke omfattet af "No-special-fee"

Skagen Havn opkræver særskilt betaling hvis:

  • Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb.
  • Affaldet ønskes afleveret uden for normal arbejdstid.
  • Skibet ikke betaler skibs- og vareafgifter.
  • Skibet ikke senest 24 timer for anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret.
  • Affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen på containeren, eller lægges på kajen uden at være anmeldt.
  • Olieaffald har en olieprocent under 65, eller indeholder andre materialer end olie og vand.
  • Affald fra reparationsarbejder
  • Lastaffald - Ved lastaffald forstås lastrester og emballage, derved rører skibets last. Til lastaffald hører også affald, der er produceret i relation til passagerer, biler og gods, der er fragtet med skibet.
  • Under lastaffald hører også fiskeredskaber. Skagen Havn fjerner uden beregning fiskeredskaber, der på naturlig måde kan medtages som en del af den daglige renovation som havnen indsamler. For fjernelse af fiskeredskaber, der ikke kan medtages som en del af den daglige renovation afregnes der i henhold til punkt 9.4 og 13. Derudover er det ved forudgående kontakt til Havnevagten muligt at aflevere fiskeredskaber, med undtagelse af wire, tyfonwire og kæder, i en container på trawltræk-pladsen ved Havnevagten.    

9.4.  Takster

I ovennævnte tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke kommer ind under ”No-special-fee”-ordningen, vil skib/agent blive faktureret efter følgende takster: 

a.  Tømning af 10m3 vippecontainer til brændbart affald, inkl. afgifter 2.000, - kr. pr. gang (Kun kaj 9 og kaj 10).

b.  Afhentning af brændbart affald direkte ved skib, faktureres med faktisk affaldsomkostning ved modtagestationen + 15% i håndteringsgebyr.

c.  Slopolie 1.052,97 kr./m3 (Slopolien pumpes af skibet til 1 m3 IBC-containere på kajen).  

Startgebyr:

Arbejde inden for normal arbejdstid som hører ind under ”No-special-fee”: 0,00 kr.
Ved bestilling af arbejde med opstart uden for normalarbejdstid (tilkald): 
Betaling for minimum 3 timer pr. servicemedarbejder.

Afgifter (losseplads/modtagestation)
Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype.

Spildevandsafgift (gråt og sort spildevand)
50 kr.
pr. m3 + håndteringsgebyr 1.000 kr. pr. losseoperation.

Scrubber spildevand:
Rensevand fra udstødningsgas rensningssystemer (EGCS exhaust gas scrubber systems).
Modtages til dagspris + 15%.

9.5.  Ansvar

Skib og reder er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger om affaldets art, sammensætning, mængde og for lækage grundet defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering.

For yderligere oplysninger henvises til Skagen Havns affaldsplan, der kan ses på havnens hjemmeside (under menupunktet ”Betingelser & Blanketter/Affaldsregulativ/).

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk