Bæredygtigheds strategi Q&A


Hvorfor skal Skagen Havn være bæredygtig?

 • Skagen Havn har længe arbejdet med bæredygtighed – men nu skal vi til at gøre det mere struktureret. Vi ønsker at tage et medansvar for reduktion af miljøpåvirkningerne ved at gennemføre en grøn omstilling med fokus på bæredygtighed.
 • Skagen Havn er ambitiøs og ønsker at understøtte en ansvarlig og bæredygtig omstilling af samfundet. Vi vil investere i projekter, der understøtter vores egen og vores kunders indsats i at fremme den bæredygtige udvikling. Som en aktiv erhvervshavn og Danmarks største fiskerihavn er vi vores ansvar bevidst.

Hvordan bliver Skagen Havn bæredygtig?

 • Gennem et struktureret arbejde og samarbejde, med fokus på 3 overordnede områder, nemlig Bæredygtig Infrastruktur, Byen og Havnen, samt Bæredygtig Udvikling. Kortfattet; ved faktuelle, målbare og synlige resultater.

Hvad koster det at få en bæredygtig havn?

 • Det har vi ikke et overblik over, da det er en fortløbende proces, hvor der både skal gøres overvejelser om investering, processer og nytænkning i teknologi. Bæredygtighed for Skagen Havn betyder, at vi finder den rette balance imellem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

Kan havnen kalde sig bæredygtig, hvis alle virksomhederne på havnen ikke er det?

 • Ja det kan havnen godt. Vores fokus vil først og fremmest være på vores egen drift og egen virksomhed. Vi vil være ambitiøse og hele tiden orientere os mod de mest bæredygtige løsninger.
 • Vi vil yderligere facilitere en dialog mellem havnens kunder, der skal sikre, at vi sammen finder frem til de bedste løsninger. Vi vil derfor opfordre virksomheder med konkrete interesser og bæredygtighedstiltag til at deltage i dialoggrupper/arbejdsgrupper.

Hvilke konkrete målsætninger har havnen sat sig?

 • Vi har en formuleret ambition om at være CO2 neutral i 2030. På nuværende tidspunkt udarbejdes en detaljeret kortlægning af Skagen Havns udledning af CO2 i perioden 2015-2020. Målet med dette er at finde frem til om vores indsatser kan aflæses i havnens klimaaftryk. Flere målsætninger kan læses i vores strategi.

Er Skagen Havn så ambitiøs nok?

 • Ja, det mener vi bestemt.
  Danske Havne har en samlet vision: ”Danske Havne skal være blandt de fremmeste i verden hvad angår bæredygtige løsninger. Vi er den grønne forbindelse mellem hav og land. ” Med vores bæredygtighedsstrategi har vi netop det mål for øje.

Hvad har Skagen Havn gjort indtil nu – hvor langt er man?

 • Vores fokus er først og fremmest på områder i egen drift – det, Skagen Havn, som virksomhed, selv kan påvirke. Eksempelvis vil vi på sigt udskifte vores bilpark, således at den udelukkende består af biler der kører på grønne drivmidler. Desuden vil Skagen Havn forsat understøtte de rekreative aktiviteter i området, hvor vi gennem vores investeringer er med til at skabe merværdi – til glæde for lokalbefolkningen og for besøgende.
  Læs de yderligere tiltag i vores Bæredygtighedsstrategi.

Hvordan måler havnen fremskridt og ud fra hvilket udgangspunkt?

 • På klimakompasset.dk kan man indtaste sin virksomheds data, og ud fra disse målepunkter kan aflæses, hvor meget fremskridt virksomheden gør. Vi har igangsat en kortlægning af Skagen Havns udledning af CO2 i perioden 2015 – 2020. Løbende har vi da mulighed for at observere og rapportere på, om vores indsatser kan aflæses i havnenes klimaaftryk. Målet er at Skagen Havn skal være CO2 neutral i 2030.

Hvad vil Skagen Havn gøre i forhold til forurening fra krydstogtskibe?

 • Der er udarbejdet mange rapporter vedrørende krydstogtskibe. Den seneste fra Århus Universitet fastlægger, at der fra krydstogtskibe i Skagen kun findes et punkt hvor emissionerne i havnen overskrider grænseværdierne, og det er for NO2 i henholdsvis 50 og 70 meters høje, i umiddelbar nærhed af skorstenen fra skibet. Overskridelserne forekommer i nærområdet af kajplads 9 i op til omkring 150 m af kajpladsen, hvilket vil sige langt fra beboelsesområder og dermed byen. På de øvrige værdier der er målt på, ligger målingerne jf. rapporten langt under grænseværdierne.

Vil Skagen Havn bygge landstrøm til krydstogtskibe?

 • Ud fra en økonomisk betragtning, er det ikke muligt for Skagen Havn at etablere landstrøm uden et meget stort tilskud. Hvis man fra politisk side ønsker at der specifikt opbygges faciliteter til de relativt få anløb af krydstogtskibe, så skal der i lighed med andre lande tilføres store nationale tilskud til den etablering.
 • Ud fra en bæredygtighedsbetragtning så vil man kunne få mest miljø for pengene ved at udbygge landstrøm til de ca. 5500 fiskefartøjer og ca. 700 anløb af handelsskibe havnen har årligt. De faciliteter etableres i de kommende år med større investeringer i industridelen af havnen.

Hvordan tænker man forholdene mellem By og Havn i fremtiden?

 • Det er vigtigt for os, at vi er med til at sikre en god tilknytning mellem byen og Skagen havn. Vores ambition er, at den centrale havn – området omkring den gamle auktionshal, i fremtiden skal være præget af aktiviteter relateret til oplevelsesøkonomi, der kan være til glæde for byens gæster og lokalbefolkningen.
 • I forbindelse med Etape 3 af havneudvidelsen, har det været vigtigt for os også at skabe et område, som offentligheden vil kunne få gavn af.
  Derfor har vi i samarbejde med lokale interessenter; Turisthus Nord, Skagen Byting og Skagen Havfiskeklub valgt at etablere nye fiskeplatforme og lystfiskermuligheder. Desuden vil der via strandpromenaden blive adgang til det yderste molehoved, hvorfra der kan fiskes eller hvorfra udsigten kan nydes. Der vil til dele af de nye faciliteter, være adgang for gangbesværede via rampe.

Har man forholdt sig til FN´s verdensmål?

 • Vi har haft fokus på de 17 verdensmål og har taget afsæt i FN´s mål i arbejdet med strategien for bæredygtighed. I vores arbejde har vi forholdt os til de mål, hvor vi i særlig grad oplever, at vi kan gøre en forskel.

Hvordan er der arbejdet med konkrete verdensmål?

 • Vi har i vores arbejde med verdensmålene bearbejdet og fortolket målene i relation til den omverden og kontekst, som Skagen Havn er en del af. Vi har i den forbindelse arbejdet tematisk med verdensmålene og opstillet pejlemærker og ambitioner, der vil præge de projekter, som vi fremadrettet sætter i gang. Vi har udvalgt 7 verdensmål der er i fokus for vores arbejde.
 • De 7 verdensmål er: 7,9,11,12,13,14 og 17.

7: Bæredygtig energi

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

14: Livet i Havet

17: Partnerskaber for handling

Vil Skagen Havn udskifte alle sine maskiner / køretøjer, som anvender fossile brændstoffer?

 • Det er målsætningen. Udskiftningen sker løbende og følger den teknologiske udvikling. Udskiftningen sker i en balance med den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed. 

Planlægger Skagen Havn at opsætte vindmøller på havnens areal?

 • Skagen Havn har ingen konkrete planer om at opsætte vindmøller på havnens areal.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk