10. EL & VANDFORBRUG

10.1.  Ferskvand – afregning efter måler 

Tilslutningsgebyr: 
Til- og frakobling inden for normal arbejdstid:  464,95 kr. pr. leverance 
Til- og frakobling uden for normal arbejdstid:   697,42 kr. pr. leverance
Leje af vandmåler:                                                                 58,17 kr. pr. døgn
Kubikmeterpris:                                                                     25 kr. 

10.2.  Salg af el – afregning efter måler 

Pris pr. kWh. ekskl. Statslige afgifter:               Fastpris 1,60 kr. pr. kWh

10.3. Landstrøm 350A (kaj 5 + 7) - Minimums forbrug: 600 kWh/dag)

Pris pr. kWh ekskl. Statslige afgifter:                Fastpris 1,60 kr. pr. kWh

Leje af kabler / koblingsudstyr:  0,13 kr. pr. kWh

Eventuel assistance til tilkobling udføres for egen regning hos autoriseret elektriker.
Tilstanden af lejede kabler og koblingsudstyr gennemgås inden udlægning og ved tilbagelevering.
Eventuelle skader påført under lejeperioden erstattes af lejer, som holdes ansvarlig for det lejede materiel.

10.4. Elforbrug – Manglende registrering  

Konstateres tilkobling til forsyningssteder uden at der er indgået aftale om fastleverance (fastmåler) eller tilkoblingen med oplysning om målerstand ved tilkoblingen ikke er oplyst til maritimafdeling, da opkræves der en døgntakst for max forbrug. Taksten opkræves pr. påbegyndt døgn pr. stik. 

10.5.  Leje af el-måler (Faste og løse målere)

Elmåler kan lejes for 17,76 kr. pr. døgn, såfremt havnen råder over ledige målere. 

Håndteringsgebyr:  128,00 kr. pr. måler.

10.6.  Ansvarsfraskrivelse ved leverance af vand

Skagen Havn ejer vandledningsnettet på havneområdet, og Skagen Havn leverer ferskvand i henhold til det til enhver tid gældende Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Forsyning.

Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Forsyning findes på www.forsyningen.dk,og opmærksomheden henledes blandt andet på afsnit 6, hvoraf havnen præciserer, at:

  • Skagen Havn ikke er pligtig til at opretholde noget mindstetryk
  • Skagen Havn ved ledningsbrud og lignende kan foretage aflukning uden varsel, uden at der herved kan gøres erstatningskrav gældende
  • Skagen Havn ikke er ansvarlig for vandkvaliteten og ikke yder dækning for driftstab ved kontaminering eller andre forstyrrelser af vandleverancen
  • Brugerne ved svigtende levering ikke kan gøre erstatningskrav gældende
  • Brugerne kan blive pålagt indskrænkning i vandforbruget, uden at der herved kan gøres erstatningskrav gældende

10.7.  Ansvarsfraskrivelse ved brug af havnens spildevandsanlæg

Skagen Havn ejer spildevandsledningsnettet på havneområdet, og Skagen Havn afleder spildevandet til Frederikshavn Forsyning. Spildevandet behandles til enhver tid i henhold til gældende regulativ for spildevand.

  • Skagen Havn kan ved ledningsbrud og lignende foretage aflukning uden varsel, uden at der herved kan gøres erstatningskrav gældende
  • Skagen Havn yder ikke dækning for driftstab ved kontaminering eller andet grundet forstyrrelser af spildevandsafledningen
  • Brugerne kan ved svigtende afledning ikke gøre erstatningskrav gældende
  • Brugerne kan blive pålagt indskrænkning i vandforbruget, uden at der herved kan gøres erstatningskrav gældende

10.8.  Ansvarsfraskrivelse ved leverance af elektricitet

Skagen Havn kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af uregelmæssigheder i den leverede strøm og / eller fejl ved Skagen Havns installationer, herunder skader på skibes installationer. Der kan således ikke gøres erstatningskrav gældende for skader på skibets installationer eller for driftstab.

Der kan ikke gøres ansvarskrav gældende mod Skagen Havn i tilfælde af strømsvigt og lignende, der skyldes Skagen Havn, andre brugere eller udefrakommende hændelser.

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk