10. EL & VANDFORBRUG

10.1.  Ferskvand – afregning efter måler 

10.2.  Salg af el – afregning efter måler 

10.3.  Elforbrug manglende registrering

10.4.  Leje af el-måler

10.5.  Afregningsperioder

10.6.  Ansvarsfraskrivelse ved leverance af vand

10.7.  Ansvarsfraskrivelse ved leverance af elektricitet

 

10.1.  Ferskvand – afregning efter måler 

Tilslutningsgebyr: 
Ved til- og frakobling inden for normal arbejdstid: 
408 kr. pr. leverance 
Tilkobling og frakobling uden for normal arbejdstid (Inklusiv søn og helligdage):
612 kr. pr. leverance

Leje af vandmåler:  51.04 kr. pr. påbegyndt døgn
Kubikmeterpris:      25 kr. 

10.2.  Salg af el – afregning efter måler 

Kilowattpris danske fartøjer:          2,66 kr. pr. kWh 
Kilowattpris udenlandske fartøjer: 1,78 kr. pr. kWh 

10.3.  Elforbrug – Manglende registrering  

Konstateres tilkobling til forsyningssteder uden at der er indgået aftale om fastleverance (fastmåler) eller tilkoblingen med oplysning om målerstand ved tilkoblingen ikke er oplyst til maritimafdeling, da opkræves der en døgntakst for forbrug. Taksten opkræves pr. påbegyndt døgn pr. stik.  

Manglende registreringstakst:   460 kr. pr. døgn.

10.4.  Leje af el-måler (Faste og løse målere)

Elmåler kan lejes for 15,58 kr. pr. døgn, såfremt havnen råder over ledige målere. 

Håndteringsgebyr:  112,34 kr. pr. måler.

Udstedelse af nøglekort til kajtavler på kaj 11 & 12:  75 kr. pr. kort. 

10.5.  Afregningsperioder 

For faste forbrugere sker afregning årligt, halvårligt eller pr kvartal afhængig af størrelsen af forbrug.  

For ikke-fasteforbrugere sker afregning ved afsejling, eller efter nærmere aftale med Skagen Havn. For ikke-faste forbrugere med et mindre elforbrug, afregnes der minimum 1 gang årligt. I tilfælde af at Skagen Havn ikke modtager en udspecificeret opgørelse, senest inden udløbet af det pågældende kalenderår, opkræves et håndteringsgebyr på 100 kr.   

For særligt store forbrugere kan havnen fastsætte særlige afregnings-perioder.

10.6.  Ansvarsfraskrivelse ved leverance af vand

Skagen Havn ejer vandledningsnettet på havneområdet, og Skagen Havne levere ferskvand i henhold til det til enhver tid gældende Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Forsyning.

Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Forsyning findes på www.forsyningen.dk
og opmærksomheden henledes blandt andet på afsnit 6, hvoraf præciseret, at:

 

  •  Skagen Havn ikke er pligtig til at opretholde noget mindstetryk
  •  Skagen Havn ved ledningsbrud og lignende kan foretage aflukning uden varsel, uden at der herved kan gøres erstatningskrav gældende
  •  Skagen Havn ikke er ansvarlig for vandkvaliteten og ikke yder dækning for driftstab ved kontaminering eller andre forstyrrelser af vandleverancen
  •  Brugerne ved svigtende levering ikke kan gøre erstatningskrav gældende
  •  Brugerne kan blive pålagt indskrænkning i vandforbruget, uden at der herved kan gøres erstatningskrav gældende

 

10.7.  Ansvarsfraskrivelse ved leverance af elektricitet

Skagen Havn kan ikke gøres ansvarlig for uregelmæssigheder i den leverede strøm og / eller fejl ved Skagen Havns installationer. 

Skagen Havn kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af uregelmæssigheder i den leverede strøm og / eller fejl ved Skagen Havns installationer, herunder skader på skibes installationer. Der kan således ikke gøres erstatningskrav gældende for skader på skibets installationer eller for driftstab. 

Der kan ikke gøres ansvarskrav gældende mod Skagen Havn i tilfælde af strømsvigt og lignende, der skyldes Skagen Havn, andre brugere eller udefrakommende hændelser. 

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk